Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Byaktigata bima byaktira byaktira dayabad’dhata yemana primiyama hisabe bibhinna dharanera hate pare: Palisi dharaka ba tadera prsthaposaka (yemana, ekajana niyogakarta) sbasthya kabhareja kraya karara jan’ya sbasthya parikalpana pradana kare. Bicyuti: Sbasthya bimakari tara ansa bahana karena age bima paketa a’uta parisodha karate habe ye parimana. Udaharanasbarupa, tadera helatha keyara sbasthya bima kartrka acchadita ha’oyara age niti-dharakaganake prati bachara $ 500 adaya karate habe. Bimakrta byakti deductible paryanta paumchate ebam bima kompanira yatna jan’ya parisodha karate suru karara age eta aneka daktarera bhijita ba presakripasana riphila nite pare. Uparantu, besirabhaga nitiguli apanara deductible birud’dhe daktara era bhijita ba presakripasana jan’ya saha – prayojya abedana na. Ko-pementa: Sbasthya bimakari kona’o nirdista paridarsana ba parisebatira jan’ya artha pradanera age bima byaktira paketa theke parisodha karate habe emana parimana udaharanasbarupa, ekajana bimakrta byakti ekajana daktarera darsanera jan’ya $ 45 ti saha-artha pradana karate parena, athaba ekati presakripasana prapta karate parena. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Ekati nirdista seba prapta kara haya pratiti samaya ekati saha-pementa de’oya abasyaka. Kaumsuli: Era paribarte, athaba era sathe atirikta sthira parimana (ekati saha-artha pradana) pradana kare, samabaya bima mota kharacera ekati satansa, yeti bimara loka’o dite pare. Udaharanasbarupa, sadasyera ekati saha-arthera upara obhara ebam sarjarira kharaca 20% dite habe, yakhana bima kompani an’ya 80% artha pradana kare. Yadi coinsurance- era upara ekati urdhba sima thake, tahale niti-dharakati yeguli seguli labha kare segulira prakrta kharacera upara nirbhara kare khuba kama’i hate pare ba ekati bara cukti hate pare. Byatikrama: Samasta pariseba acchadita haya na. Sadharanata bimati tadera nijasba paketa theke acchuta seba sampurna kharaca parisodha karate bale asa kara haya. Kabhareja sima: Kichu sbasthya bima niti sudhumatra ekati nirdista dalara parimane sbasthyasebara jan’ya artha pradana kare. Ekati nirdista parisebara jan’ya sbasthya parikalpera sarbadhika pementera ceye bimakrta byaktiti kona carja dite bale asa kara yaya. Uparantu, kichu bima kompanira skima barsika ba jibanakala kabhareja maxima ache. E’i ksetre, yakhana tara sarbocca beniphite paumchabe ebam palisi dharakake abasista samasta kharaca pradana karate habe takhana sbasthya parikalpana parisodha bandha haye yabe. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah